Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез  Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония 2014-2020.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Община Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

ПРОУЧВАНЕ НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Проучване на природния потенциал

 МЕСТООБИТАНИЯ

Местообитания

ВИСШИ РАСТЕНИЯ

Висши растения

БРЪМБАРИ

РАЗРЕД COLEOPTERA – ТВЪРДОКРИЛИ (БРЪМБАРИ)

Разред Coleoptera-Твърдокрили-описание

ПЕПЕРУДИ

РАЗРЕД LEPIDOPTERA – ПЕПЕРУДИ

Lepidoptera пеперуди-описание

РИБИ

РАЗРЕД PISCES – РИБИ

Риби

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

РАЗРЕД AMPHIBIA & RAPTILIA – ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

Земноводни и влечуги-описание

ПТИЦИ

РАЗРЕД AVES – ПТИЦИ

Птиците на Кюстендилския край

БОЗАЙНИЦИ

Бозайници