Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез  Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония 2014-2020.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Община Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Кюстендил

Кюстендил е разположен на 525 м надморска височина в Югозападната част на България, в пограничната област с БЮР Македония и Сърбия. От север Кюстендилската котловина се огражда от лабиринта на Крайще, на юг от стръмните склонове на Осогово, на запад от Лисец, а от североизток я обгръща Конявската планина. Река Струма пресича равнината от север към юг, и оформя Земенския и Скринския пролом.

Чистата и неувредена природа в района на Кюстендил е причината днес в него да има запазени уникални местообитания, в които се срещат много редки и застрашени видове животни и растения. Много от тях са ендемични –  срещат се единствено в тази част на България и никъде другаде на нашата планета. Районът на Кюстендил, с гъстите вековни гори е първото място, където у нас се завърна изчезналия в миналия век рис.

Само за два часа разходка в пролома на река Струма и склоновете на Земенската и Конявската планина могат да се видят повече видове пеперуди от колкото на целите Британски острови.

Тук се срещат и много защитени от закона видове, като пепрудите поликсена, голямата огневка, едрата синевка, четириточковата еуплагия, бръмбара рогач и много други.

Над 250 вида птици може да се няблюдават в района на Кюстендил. Това е повече от половината от видовете, установени в Българската фауна. Много от тях гнездят необезпокоявани. От тук минава и прословутия Аристотелев път на мигиращите птици.

Световно застрашени видове, като някои видове подковоноси прилепи, шипобедрената костенурка и много други земноводни и влечуги, са все още често срещани в тази част на страната.

Рибната фауна на река Струма и притоците й е много специфична. В тях могат да се видят няколко вида риби, които се срещат единствено тук, някои съседни български и балкански по-големи реки и никъде другаде в света. Такива видове са струмската говедарка, струмския гулеш, македонската пъстърва, струмската мряна, орфеевия кефал, вардарския скобар.

Конче

Община Конче се намира в югоизточната част на Република Македония, на 150 км от Скопие, от южната страна на пътя Радовиш-Струмица. Заобиколена е от планините Конечка и Смредешник и общините Щип, Неготино, Демир Капия, Валандово, Струмица, Василево и Радовиш.

Територията на община Конче включва 11 населени места, 6 от които са активни, 3 са с малобройно население и 2 са обезлюдени. Общият брой на населението в общината е 3 690. Населението се занимава със селското стопанство и притежава голям брой селскостопанска техника, която е лесно забележима при посещение в общината.

Някогашен средновековен епископски център, днес Конче е типична селска община, в която селското стопанство, животновъдството, водоснабдяването и горското стопанство участват пряко в развитието на общината. Специален акцент се дава на производството на висококачествен тютюн от типа на „Джака“, с повече от 1 000 000 килограма годишно производство, което е 5% от общото производство на тютюн в Република Македония.

Община Конче притежава чиста околна среда и потенциал за производство на храна. Разполага и с ресурси за развитие на дърводобивна промишленост, пчеларство и особено за риболовен и ловен туризъм, бидейки заобиколена от езерата Мантово, Конче 1 и Конче 2 и богатата фауна на планината Конечка, която е една от най-богатите ловни стопанства в Република Македония.

Манастирският комплекс „Свети Стефан“, построен през 1366 г. в село Конче, предлага възможности за развитие на църковно-исторически туризъм, особено след изграждането на нови места за настаняване.

Община Конче, освен чиста природа има залежи на мрамор, глина и медна руда, както и благородни метали, което е потенциал за бъдещо развитие на минната индустрия.