Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче – устойчиво съвместно бъдеще
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез  Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония 2014-2020.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – БЮР Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Община Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Строителство на транспортен и пешеходен достъп до природната забележителност Водопад „Полска Скакавица”

Местоположение – Община Кюстендил, България

Землището на с. Полска Скакавица

Настоящата инвестиционна дейност подобри достъпа до водопад „Полска Скакавица”, обявен за природна забележителност през 1968 г., и туристическата инфраструктура в неговия район. Тя е част от мерките за развитие на туризма в региона, чрез използване на атрактивния природен потенциал на територията на община Кюстендил.

Скакавишкият водопад е забележителност с изключителна природна и културна значимост. Неговата височина е 53 метра, а денивелацията от най-високата му точка до нивото на река Струма е 70 метра. Ако в класацията на българските водопади оставим само тези, които имат целогодишно вода, то тогава Скакавишкият заема едно от челните места.

Инвестиционната дейност се фокусира върху рехабилитацията на участък от общински път, изграждане на еко пътеки, обособяване на място за паркиране и зони за отдих и наблюдение по одобрен инвестиционен проект. Инвестицията е изпълнена според изискванията на PRAG и приложимото национално законодателство. Изпълнението се състои от три части:

  • Подобект 1 – Рехабилитация на общински селскостопански път и диференциация на зони за отдих и наблюдение в обхват ПИ 000760, ПИ 000754 и ПИ 000225 в землището на Полска Скакавица, Община Кюстендил.
  • Подобект 2 – Изграждане на „Екопътека“ и диференциация на зони за отдих и наблюдение в диапазон от 000 219 в землището на Полска Скакавица, Община Кюстендил.
  • Подобект 3 – Маркиране на съществуващи пътеки и поставяне на преместваеми обекти.

Изпълненото осигурява изключително живописна гледка към долината на река Струма, скалния масив на водопада и околностите му. Постигнат е голям избор от възможни пешеходни маршрути, по които посетителите да се запознаят с природните ресурси на района. Така се избягва повтаряне на маршрута, което дава възможност за наблюдения на водопада от различни точки.

Изпълнител на дейността: „Строителна фирма „Рила”“ ЕООД, гр. Кюстендил

Период на изпълнение: 9 месеца, 2017 г. – 2018 г.