Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – заедничка одржливa иднина
Проектот е кофинансиран од ЕУ преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2014-2020.
Оваа веб-страница е направена со помош на Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на веб-страницата е одговорност единствено на Оппштиа Ќустендил и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

ПРОУЧВАНЕ НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА Проучване на природния потенциал   МЕСТООБИТАНИЯ Местообитания

ВИСШИ РАСТЕНИЯ Висши растения

БРЪМБАРИ

РАЗРЕД COLEOPTERA – ТВЪРДОКРИЛИ (БРЪМБАРИ)

Разред Coleoptera-Твърдокрили-описание

ПЕПЕРУДИ

РАЗРЕД LEPIDOPTERA – ПЕПЕРУДИ

Lepidoptera пеперуди-описание

РИБИ

РАЗРЕД PISCES – РИБИ

Риби

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

РАЗРЕД AMPHIBIA & RAPTILIA – ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

Земноводни и влечуги-описание

ПТИЦИ

РАЗРЕД AVES – ПТИЦИ

Птиците на Кюстендилския край

БОЗАЙНИЦИ

Бозайници