Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – заедничка одржливa иднина
Проектот е кофинансиран од ЕУ преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2014-2020.
Оваа веб-страница е направена со помош на Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија CCI No 2014TC16I5CB006. Содржината на веб-страницата е одговорност единствено на Оппштиа Ќустендил и на никаков начин не треба да се толкува како став на Европската Унија или на Управувачкиот орган на Програмата.

ЗАЕДНИЧКА ОДРЖЛИВA ИДНИНА

Проект: Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – заедничка одржливa иднина Партнери: Оппштиа Ќустендил, Република Бугарија  и Општина конче, Република Македонија Времетраење: 18  месеца (18.10.2016 г. – 17.04.2018 г.) Вкупен буџет : 412 105, 36  Евра Дејности по проектот:

  • Транспортен/пешачки пристап до природна атракција „Водопад Полска Скакавица“ (Ќустендил) – рехабилитација на локален пат и изградба на еко патеки и урбана опрема;
  • Партерно уредување и поставување на урбана опрема во „Езерска населба Мантово“ (Конче), за да се подобри пристапот до природната атракција, да се обезбеди место за престој на туристите и посетителите со содржина која ќе ја зголеми туристичката понуда;
  • Четири работилници в Ќустендил и Конче “Соодветно однесување со клиенти” и “Одржливо користење на природата и културата за развој на туризмот” да се зајакнат капацитетите на актерите во туризмот да обезбедат ефикасни услуги и грижа за туристите и пренос на знаења и вештини на локалните учесници за ефикасна употреба на природните / културните ресурси за создавање на туристички производи;
  • Студија за презентирање на природните потенцијали за развој на туризмот во општина Ќустендил – собирање и презентација на материјали за природните потенцијали за развој на туризмот и производство на ЦД мултимедија и Интернет сајт;
  • Презентирање на културните и природните туристички потенцијали на општина Конче – истражувања-мапирање на културни и природни ресурси, изработка на ЦД Мултимедија и изработка на туристички разгледници;
  • Завершен настан–презентација на достигнувањата и разгледување на можностите за понатамошна соработка.

  Проектот е кофинансиран од ЕУ преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2014-2020