Финалната пресс-конференција за промовирање на резултатите од проектот

„Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – Заедничка одржлива иднина” CB006.1.21.164 се одржа во општина Ќустендил на 2 април 2018 год. во присуство на претставници на партнерската организација од ПЈР Македонија-Општина Конче. Беа презентирани постигнатите резултати по имплементацијата на проектните активности на територијата на општина Ќустендил. Акцент беше ставен на спроведувањето на инвестициските активности за транспорт и пристап на пешаци до природната знаменитост водопадот Полска Скакавица. По конференцијата беше организиран форум на тема „Партнерство за развој на туризмот “.