Проект: Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – заедничка одржливa иднина

Договор бр.: РД-02-29-211/17.10.2016

 

ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

 

Општина Конче, 18 април, 2017 година

 

Краток опис на проектот:

 

Целосен назив на проекот: “Подобрување на туристичкиот потенцијал на општините Ќустендил и Конче – заедничка одржливa иднина“

 

Приоритетна оска: Туризам

 

Главна цел:  Подобрување на достапноста до природното и културното наследство на територијата на општините Кустендил (БГ) и Конче (МК) за искористување на потенцијалот на двете страни од границата

 

Специфична цел: 2.1 Подобрување на туристичкиот потенцијал на регионот, преку иницијативи и соработка за подобра заштита и одржливо искористување на природното и културното наследство

 

Очекувани резултати:

 1. Поставена основа за одржлив развој на туризмот, унапредување на конкурентна понуда во областа;
 2. Зајакната соработка во рамките на регионот и зголемување на свеста за зачувување и промоција на природните и културните вредности;
 3. Подобрени капацитети (Човечки ресурси, опрема/инфраструктура) за одржлив туристички и економски развој.

 

Активности:

1.Имплементирање на системот за управување со проекти – со цел да се обезбедат ефективни инструменти за спроведување на проектните активности;

 1. Спроведување на Стратегија за комуникација и видливост – да се задржи комуникацијаta со целните групи и видливоста на активностите;
 2. Транспортен/пешачки пристап до природна атракција „Водопад Полска Скакавица“ – двофазна активност:

А) Рехабилитација на локален  пат;

Б) Изградба на еко патеки и  урбана опрема.

 

 1. Партерно уредување и поставување на урбана опрема во „Езерска населба Мантово“:

А) подобрен пристапот до природната атракција;

Б) обезбедено место за престој на туристите и посетителите со содржина која ќе ја

     зголеми туристичката понуда.

 1. Работилница: “Соодветно однесување со клиенти” – да се зајакнат капацитетите на актерите во туризмот да обезбедат ефикасни услуги и грижа за туристите;
 2. Работилница: Одржливо користење на природата и културата за развој на туризмот – пренос на знаења и вештини на локалните учесници за ефикасна употреба на природните / културните ресурси за создавање на туристички производи;
 3. Студија за презентирање на природните потенцијали за развој на туризмот во Општина Ќустендил – двофазна активност:

а) Студија – собирање и презентација на материјали за природните потенцијали за развој

      на туризмот;

Б) Изготвување на ДВД мултимедија;

 1. Презентирање на културните и природните туристички потенцијали на Општина Конче–трофазна активност:

А) Истражувања-мапирање на културни и природни ресурси;

Б) Изготвување на ДВД Мултимедија, и В) Изработка на туристички разгледници.

 1. Завершен настан–презентација на достигнувањата ; разгледување на можностите за понатамошна соработка.

 

Времетраење на проектот: 18 месеци

Датум на започнување: 18 октомври 2016 година

 

Вкупен буџет:  412.105,36 евра

Буџет за општина Конче: 172.003,38 евра

85% од буџетот е кофинансирано од ИНТЕРРАГ – ИПА Прекуграничната програма помеѓу Република Бугарија и Република Македонија – CCI 2014TC16I5CB006.

15% од буџетот е сопствено кофинансирање на општина Конче (Министерство за локална самоуправа на Република Македонија).